Bij spoed in avond, nacht en weekend 085 - 53
60 300

Vraag & antwoord

Bellen & afspraak

U belt de spoedpost wanneer u met spoed huisartsenhulp nodig heeft buiten de gewone praktijktijden van de eigen huisarts. U belt voor de regio Midden-Brabant 085 - 53 60 300.

Om de ernst en urgentie van uw hulpvraag te beoordelen, moet eerst telefonisch contact opgenomen worden. De triagist (doktersassistente of verpleegkundige) stelt u een aantal vragen over uw medische klachten waarmee zij kan vaststellen welke hulp u nodig heeft. Bovendien kan de triagist op deze manier (indien nodig) een afspraak met de dienstdoende huisarts of een visite inplannen, zodat zoveel mogelijk lange wachttijden voor de patiënt vermeden kunnen worden.

Spoed staat bij de spoedpost voor een ziekte of letsel waarbij een eerste onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts.

De spoedpost is er voor spoedeisende gezondheidsklachten, waarvoor u anders uw huisarts zou bellen. De Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis is bedoeld voor ernstige situaties, waarbij inzet van een medisch specialist nodig is. Bij twijfel belt u eerst de spoedpost.

Zomaar binnenlopen is in principe niet mogelijk: het is voor uzelf en voor de organisatie op de spoedpost van belang om eerst te bellen en uw klacht te vertellen. Daarna wordt samen met u bekeken of u geholpen bent met een advies, of er een afspraak voor een consult gemaakt moet worden of er een visite wordt gepland.

Het mag geen reden zijn om de spoedpost te raadplegen, wanneer u overdag geen tijd heeft uw eigen huisarts te bezoeken. Buiten kantooruren kunt u uitsluitend voor klachten waarvan de behandeling absoluut niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten, telefonisch contact opnemen met de spoedpost.

Er zijn twee soorten vragen die worden gesteld: over uw persoonlijke gegevens en over uw medische gegevens.
Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor onze administratie (bijvoorbeeld declaratie bij uw zorgverzekering dan wel berichtgeving over uw contact aan de eigen huisarts).
De vragen over uw medische gegevens helpen de triagist (doktersassistente of verpleegkundige) om de ernst en de urgentie van uw situatie in te schatten. Als na enkele vragen duidelijk sprake is van een levensbedreigende situatie, zal zij direct voor (ambulance-) hulp zorgen. Als dit niet het geval is, kan zij inschatten hoe u het beste geholpen kunt worden. De triagist kan u een zelfzorgadvies geven, een afspraak met de dienstdoende huisarts op de spoedpost maken of de dienstdoende huisarts bij u langs sturen.

Ervaren triagisten (doktersassistenten of verpleegkundigen) doen de eerste telefonisch opvang. Zij zijn getraind in het stellen van juiste vragen voor een snelle eerste beoordeling. Dit stramien van vragen is opgesteld door huisartsen. Bij twijfel raadplegen de triagisten altijd de aanwezige huisartsen. De adviezen die gegeven worden door een triagist, worden altijd op inhoud gecontroleerd door een dienstdoende huisarts.

Wij doen onze uiterste best om u zo spoedig mogelijk te helpen, echter met name in het weekend en op feestdagen overdag kan het erg druk zijn. Een gesprek waarbij de triagist (doktersassistente of verpleegkundige) uitvraagt wat er precies aan de hand is, eventueel uitleg en advies geeft of een afspraak zal maken, kan soms langer duren. Het kan dus voorkomen dat alle triagisten tegelijk in gesprek zijn. Mocht dit zo zijn, dan staat u in de wachtrij. Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het zinvol om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum
 • de naam van uw eigen huisarts
 • uw medische voorgeschiedenis (voor zover van belang m.b.t. uw hulpvraag)
 • uw medicijngebruik

Toets alleen bij levensbedreigende situaties een 1 in. U wordt dan direct doorgeschakeld naar de spoedlijn.

In principe wel. We streven hiernaar, juist omdat de afspraak al vooraf telefonisch wordt ingepland. Het kan voorkomen dat u moet wachten omdat consulten uitlopen of omdat er hogere spoedeisende hulpvragen tussendoor komen die voorgaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Als u een auditieve beperking of een spraakbeperking heeft, kunt u de spoedpost bellen via KPN Teletolk (www.kpn.com/teletolk). Dit is een tekst- en beeldbemiddelingsdienst waardoor doven, slechthorenden, mensen met een spraakbeperking en horenden met elkaar bellen. Wanneer u niet (meer) in staat bent om gebruik te maken van reguliere telefonie, kunt u gebruik maken van deze bemiddelingsdienst.

De kans dat u uw eigen huisarts op de spoedpost tegenkomt, is klein. Op de huisartsenpost werken, in wisselende diensten, ongeveer 265 huisartsen uit de regio Midden-Brabant.

Indien u geen eigen vervoer heeft, is dat geen reden om de visiterijdende huisarts te sturen. U dient zelf voor vervoer te zorgen. U kunt bijvoorbeeld familie of buren vragen, of een taxi bellen. 
Uiteraard wordt een goede afweging gemaakt en wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals verblijf in een verzorgingshuis.

Kosten

Bent u verzekerd, dan gaat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.
Bent u niet verzekerd, dan betaalt u de kosten van het consult of recept direct op de spoedpost. Pinnen heeft de voorkeur (contant is ook mogelijk). De betaling dient voorafgaand aan het consult te worden voldaan.

Klik hier voor een overzicht van de actuele tarieven.
Spoedposten stellen niet zelf hun tarieven vast. Dit gebeurt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ja, de basisverzekering dekt de kosten van de huisarts en dus ook van de huisarts op de spoedpost.

Waarschijnlijk beschikt ons systeem niet over uw correcte verzekeringsgegevens. Neemt u contact op met onze financiële administratie om uw gegevens te controleren. 

U kunt de financiële administratie bereiken (tijdens kantoortijden) op 085 - 53 60 303 of per email via financieel@chpmbr.nl

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend zit er een team klaar van triagisten (doktersassistenten of verpleegkundigen) en huisartsen. Er staat een visiteauto met chauffeur gereed voor visite aan huis. Er worden dus kosten gemaakt om spoedeisende hulp te kunnen bieden. Soms hoeft u niet naar de post te komen en volstaat een telefonisch advies. Dan worden de kosten van dat advies in rekening gebracht.

Dat doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit landelijke orgaan stelt de tarieven voor instellingen in de gezondheidszorg vast. De NZa bekijkt ieder jaar welke tarieven de spoedpost moet hanteren. De tarieven kunnen per spoedpost verschillen.

De spoedpost kan niets veranderen aan de hoogte van uw rekening. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt ze vast.

Medicijnen

Normaal gesproken vraagt u een herhalingsrecept aan uw eigen huisarts. Alleen in geval van nood kan een huisarts op de spoedpost een herhalingsrecept voorschrijven. Deze schrijft dan zoveel medicijnen voor als u nodig heeft tot het volgende spreekuur van uw eigen huisarts.

Indien bij een telefonisch advies, consult of visite medicijnen worden geadviseerd/voorgeschreven dan kunt u deze ophalen bij de dienstapotheek. 

 • Dienstapotheek Tilburg
  Lage Witsiebaan 2A
  5042 DA Tilburg
  Openingstijden: klik hier
 • Dienstapotheek Ducdalf
  Blyde Incomstelaan 9
  5144 BC Waalwijk
  Openingstijden: klik hier

Medische gegevens

Vanaf 1 januari 2013 heeft een waarnemend huisarts op de spoedpost alleen inzage in uw medisch dossier wanneer u  hiervoor toestemming heeft gegeven.
Zonder deze toestemming  kan een waarnemend huisarts op de spoedpost uw medische gegevens niet inzien.
Voor meer informatie over uw dossier, klik hier.

Ja, de volgende werkdag is uw huisarts op de hoogte van de inhoud van uw contact met de spoedpost.

Ja. De spoedpost neemt alle gesprekken op en bewaart deze voor een periode van twee jaar. Gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat de telefoon wordt aangenomen tot het moment dat de verbinding wordt verbroken. Hiervoor gelden zowel wettelijk als intern strikte regels. Ook voor het terugluisteren van gesprekken gelden strenge voorwaarden.

Enerzijds als hulpmiddel om de kwaliteit van de telefonische contacten te verbeteren en anderzijds als informatiebron bijvoorbeeld indien een patiënt een klacht over onze dienstverlening heeft.

Klachten

De spoedpost Midden-Brabant is altijd gericht op verbetering in alle opzichten. Uw opmerkingen, suggesties en klachten helpen ons kritisch te kijken naar onze dienstverlening en werkwijzen, ook die met de samenwerkende zorgorganisaties. Schroom daarom niet uw bevindingen met ons te delen.
Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling door de huisarts, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze op de spoedpost, dan kunt u dat het beste op dat moment bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Zo niet, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost. U kunt hiervoor het klachtenformulier invullen.

De klachtenfunctionaris:

 • bespreekt samen met u de klacht en geeft u informatie en advies
 • bespreekt hoe de klacht voor u het beste kan worden behandeld
 • kan bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent.
 • kan u informeren over verdere klachtbehandelingsmogelijkheden indien de bemiddeling  niet naar tevredenheid is verlopen

Klacht schriftelijk of mondeling indienen?
Wilt u uw klacht toch liever schriftelijk of telefonisch indienen? Dan kunt u onderstaande contactgegevens gebruiken:

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant 
T.a.v. de klachtenfunctionaris 
Lage Witsiebaan 2a 
5042 DA Tilburg 
Telefoonnummer: 085 - 53 60 303 
E-mail: klachtenfunctionaris@chpmbr.nl 

Overig

De spoedpost is altijd geïnteresseerd in de meningen en ervaringen van patiënten. Patiënten betrekken bij de eerste lijn leidt tot zorg die beter toegesneden is op de wensen van patiënten. Binnen de spoedposten Midden-Brabant zijn de patiënten vertegenwoordigd in een klankbordgroep die periodiek overlegt met de bestuurder. Zij worden betrokken bij diverse vraagstukken zoals een patiënttevredenheidsonderzoek, communicatiemateriaal en worden op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Heeft u een vraag of een tip voor de klankbordgroep? Mail naar info@chpmbr.nl

Missie 
De Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant is de toegangspoort tot huisartsgeneeskundige spoedeisende zorg, waarbij de professionele beoordeling en medisch noodzakelijke behandeling van de patiënt, in avond-, nacht- en weekenduren centraal staat.

Visie
Een patiënt met een huisartsgeneeskundige spoedzorgvraag ontvangt bij ons gedurende avond, nacht, weekeinde en feestdagen de juiste spoedzorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener tegen de juiste kosten met als resultaat veilige en doelmatige zorg. Hierbij zijn we ons bewust van onze maatschappelijke functie. 

Het beoordelen van toestandsbeelden en denken in urgenties bij de triage vormt de basis van waaruit wij werken waarbij wij ons realiseren dat de urgentie door een patiënt anders kan worden ingeschat.

Intensieve samenwerking met alle  ketenpartners in de spoedzorg om zo de keten te versterken en toekomstbestendig te organiseren is noodzakelijk om kwalitatief goede zorg voor de patiënt te leveren. Goede samenwerkingsafspraken rond kwetsbare patiënten zijn nodig om spoedvragen te voorkomen. Waar mogelijk zullen wij deze initiëren of bevorderen om de spoedzorg werkbaar te houden.

De Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant zorgt voor een veilig werkklimaat voor alle betrokken professionals. 

Kernwaarden

SamenDoen 
Wij, huisartsen en medewerkers van de SHMB zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de spoedzorg aan alle patiënten die zich bij ons melden gedurende de ANW-uren. We werken als een team, hebben oog voor elkaar, zijn betrokken en bereid iets voor elkaar te doen en nemen elkaar serieus. We hebben vertrouwen in elkaars kennis en kunde en zijn in staat om elkaars kwaliteiten te benutten. 
Samenwerken in de gehele keten vinden wij belangrijk. Het stelt ons in staat de spoedzorgvragen adequaat te kunnen beantwoorden, zodat we de kwaliteit van de eerstelijnszorg kunnen verbeteren en handhaven. We leveren allen een actieve bijdrage, geloven erin en gaan ervoor. 
We werken met plezier samen.

Professionaliteit
Professionaliteit is voor ons kwalitatief goede zorg leveren. We gaan op een vakkundige en collegiale manier om met elkaar, onze samenwerkingspartners en patiënten om.
Professionaliteit betekent ook zorgdragen voor gedegen opgeleide medewerkers met een professionele werkhouding. We kijken naar het eigen functioneren, zijn transparant, stellen ons toetsbaar en collegiaal op en blijven leren van elkaar en houden elkaar scherp. Wij leveren veilige zorg.

Respect
We hebben vertrouwen in elkaar, hebben een open en veilige cultuur en spreken met en niet over elkaar. We steunen elkaar waar nodig. Voor de patiënt zijn wij een organisatie waarop hij/zij kan vertrouwen.
Wij behandelen elkaar waardig, hebben oog voor verschillen en persoonlijke grenzen.